Warning: include(/blog/wp-content/dir.php): failed to open stream: No such file or directory in /index.php on line 92

Warning: include(/blog/wp-content/dir.php): failed to open stream: No such file or directory in /index.php on line 92

Warning: include(): Failed opening '/blog/wp-content/dir.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /index.php on line 92

Warning: include(/blog/wp-includes/SimplePie/Parse/functions.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 118

Warning: include(/blog/wp-includes/SimplePie/Parse/functions.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 118

Warning: include(): Failed opening '/blog/wp-includes/SimplePie/Parse/functions.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /wp-config.php on line 118
Blog Prawa Pracy Lexstrada | Lexstrada Poznań – skuteczna pomoc prawna w zakresie prawa pracy

Ustawa o VAT

Sejm uchwalił nowelizację ustawy  o VAT

Stało się to co było przewidywane od ponad pół roku, została uchwalona  nowelizacja do ustawy VAT w celu ograniczenie oszustw podatkowych. Większość przepisów obowiązywać będzie od stycznia 2017r., pozostała cześć od stycznia 2018r. Na podstawie nowelizacji zostanie rozszerzony mechanizm dt. odwróconego obciążenia ( tj. okoliczności w  których nabywca a nie dostawca rozlicza VAT) będzie to miało miejsce w szczególności przy usługach  budowalnych. Nowelizacja wprowadza również ograniczenia dotyczące możliwości stosowania kwartalnych rozliczeń VAT, które będą mogły stosować tylko małe podmioty. Nowością będzie obowiązek składnia elektronicznych deklaracji VAT. Warto zwrócić uwagę na wprowadzenia odpowiedzialności pełnomocnika podatnika, który dokonała razem z podatnikiem zgłoszenia rejestracyjnego do podatku VAT. Odpowiedzialność oznaczonego podmiotu będzie jednak limitowana jedynie do zobowiązań podatkowych powstałych w terminie 6 miesięcy od daty zarejestrowania oraz do kwoty łącznej 500 tys. złotych.  Przewidziano sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT. W przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty zwrotu podatku oraz niewpłacenia należnego zobowiązania w sytuacji niezłożenia deklaracji – groziłaby sankcja podatkowa w wysokości 30 proc. kwoty zaniżenia lub zawyżenia, a 20 proc. w przypadku złożenia korekty deklaracji po kontroli podatkowej lub w trakcie postępowania kontrolnego. Przewidziano także podwyższoną sankcję podatkową w wysokości 100 proc. w stosunku do podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, w tym odliczających podatek z tzw. pustych faktur.

 

Centralny Rejestr Faktur

Utworzenie Centralnego Rejestru Faktur jest pewne

Zgodnie z zapewnieniami Ministra Finansów  do 30.06.2017r.  ma zostać utworzony Centralny Rejestr Faktur, czyli narzędzie do zaawansowanej analityki opartej na statystyce matematycznej. Wskazane rozwiązanie ma pomóc  w kontrolowaniu podatników i zwalczaniu oszustw . W Centralnym Rejestrze będą gromadzone następujące informacje dotyczące:

  • Sprzedawców;
  • Nabywców;
  • Daty dokonania transakcji;
  • Kwotach netto oraz kwotach podatku VAT naliczonego

Wszystkie wskazane dane będą pochodziły z faktur, zarejestrowanych w systemie.  W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, fiskus będzie miał możliwość zareagować błyskawicznie.

 

Uwaga na fałszywy mail dt. „ ukrywania dochodów”

Zalecamy powzięcie obecnie większej czujności przy odbieraniu wiadomości mailowych. Wielu przedsiębiorców odnotowało już otrzymanie wiadomości e-mail o następującej treści:

Dzień dobry,
W trakcie naszych kontroli ujawniliśmy ukrycie Pana/Pani dochodów, w związku z czym będzie przeprowadzona kontrola podatkowa.
Dokument wskazujący na naruszenia o składaniu fałszywego dochodów załączony w e-maile. Sankcja na przeprowadzenie ściągania podatkowego również jest załączona do dokumentu.
Prosimy o stawiennictwo do nas do biura w dniu 09.11.2016 do 14:00 ze wszystkimi swoimi dochodami za rok 2016, a także interesują nas niektóre transakcje przeprowadzane w roku bieżącym.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefonicznie lub przez e-mail. Dane kontaktowe znajdują się poniżej, należy podać w piśmie numer sprawy „PL09579261” i osobisty kod.
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
NIP: 526-025-02-74
REGON: 000002217

 Ministerstwo Finansów informuje, że nie jest autorem wskazanej wiadomości oraz przestrzega przed otwieraniem podejrzanych wiadomości jak wskazana oraz załączników przesyłanych wraz wiadomością, ponieważ  zawierają one kod złośliwy.

Przypominamy, że organy skarbowe mogą kontaktować się z nami  w formie elektronicznej  jedynie na nasz wniosek dotyczący elektronicznej formy komunikacji. Co więcej, informacje pochodzące od organów podatkowych zawierają oznaczenie sprawy oraz stosowane pouczenia ustawowe. W związku z powyższym apelujemy o rozwagę przy otwieraniu wiadomości, które mogą wzbudzić Państwa podejrzenia.

Działalność B+R coraz bardziej opłacalna

Przedsiębiorcy, jeszcze nie zdążyli wystarczająco wnikliwe zapoznać się z obowiązującą od bieżącego roku ulgą na działalność badawczo – rozwojową a zostały już wprowadzone istotne zmiany związane z niniejszą ulgą. Zmiany zostały przyjęte w tzw. małej ustawie o innowacyjności, na podstawie której przedsiębiorcy zyskują prawo do dokonania większych odliczeń z tytułu działalności badawczo – rozwojowej.  Obecnie przedsiębiorcy mają prawo do odliczenia 30% kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników  do wykonywania pracy w zakresie badawczo – rozwojowym.
Co więcej, przedsiębiorcy mają prawo dokonać odliczeń  kosztów poniesionych na działalność  badawczo rozwojową, do kosztów tych należą w szczególności zakupy materiałów i surowców, koszty ekspertyz i opinii czy wypożyczenie specjalistycznego sprzętu do prowadzenia badań. Powyższe koszty  mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą mogli odliczyć w  wysokości  20 % natomiast pozostałe podmioty gospodarcze w wysokości 10 %. Na podstawie wprowadzonych zmian wszyscy przedsiębiorcy będą mogli odliczyć 50% kosztów personalnych. Natomiast pozostałe koszty kwalifikowane w wysokości 50 % dla  mikro małych i średnich przedsiębiorców oraz 30% dla pozostałych podmiotów gospodarczych. Warto podkreślić, że również katalog kosztów kwalifikowanych uległ rozszerzeniu i obecnie do wskazanego katalogu będą należały również koszty związane ze zgłoszeniem patentu.  Jeżeli  jesteście Państwo zainteresowani   ulgą na działalność  badawczo – rozwojową to zapraszamy do  kontaktu.

Uwaga na wzory umów z sieci

W celu usprawnienia procesu zawierania umów przedsiębiorcy sięgają po wzory umów znalezione w sieci. Niestety, stosując takie praktyki można wpaść w prawną pułapkę, ponieważ  nierzadko dochodzi do podpisania umowy na wzorze zawierającym nieaktualne regulacje prawne czy też braki, przez które  przedsiębiorca może narazić się na odpowiedzialność prawną. Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca zawrze umowę powierzenia przetwarzania na wzorcu nie zawierającą regulacji dt. oświadczenia strony powierzanej o posiadaniu zabezpieczeń wymagalnych przez ustawę, wówczas przedsiębiorca będzie ponosił odpowiedzialność prawną z tytułu zaniedbania obowiązku zabezpieczenia danych osobowych, co zgodnie z art. 52 uodo jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności. Dlatego, że zdecydował się powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi nie posiadającemu właściwych zabezpieczeń do ochronnych danych osobowych wymaganych przez ustawę. Innym przykładem może być sytuacja przedsiębiorcy, który zawierając umowę z konsumentem przedłożył konsumentowi do podpisania wzorzec umowy zawierający regulację o wyłączeniu roszczeń konsumenta z tytułu rękojmi, taka regulacja jest oczywiście naruszeniem obowiązujących przepisów tj. art. 558 Kodeksu Cywilnego, z którego wynika, że nie można wyłączyć odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeżeli stroną jest konsument a przepisy szczegółowe nieuzasadnioną takiej regulacji. Można stwierdzić, że przecież niezgodne z prawem regulacje umowne nie obowiązują, także większych konsekwencji niż braku możliwości skutecznego wykonania postanowień umowy przedsiębiorca nie poniesienie. Jednak w praktyce stosownie w obrocie handlowym wzorców umowy zawierających regulacje niezgodne z obowiązującym prawem oraz ograniczających uprawnienia konsumentów łączy się z odpowiedzialności względem słabszej strony stosunku prawnego jaką jest konsument. Podobnie gdy przedsiębiorca zawierający z konsumentem umowę na odległość posługuje się wzorcem zawierający postanowienia umowne na podstawie, których możliwość zwrotu towaru jest uzależniona od podania przyczyny zwrotu. Taka regulacja jest oczywiście niezgoda z ustawą o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Stosując taki wzorzec przedsiębiorca naraża się nie tylko na odpowiedzialność względem konsumentów ale również na nałożenie kary przez UOKIK z tytułu stosowanie niezadowolonych praktyk ograniczających prawa konsumentów. Nierzadko twórcy padają „ ofiarą” niewłaściwe sformułowanych wzorców umownych, przez które rozporządzają swoim prawem w sposób wysoce niekorzystny.  W sytuacji  gdy regulacja umowna zawiera stwierdzenie iż twórca udziela licencji do korzystania z utworu  na wszystkich dostępnych polach eksploatacji. Niewątpliwe jest to bardzo szerokie uprawnienie, wykraczające znacznie poza zakres pola eksploatacji co do których twórca ma wyobrażenie zawierając taką umowę. Twórca może bowiem sądzić, że oznaczenie wszystkich polach eksplantacji oznacza powszechne korzystanie z utworu np. odtwarzanie czy wyświetlania. Natomiast zgodnie z ustawą do czynności w zakresie korzystania z utworu na polach  eksploatacji wchodzi  min. udostępnianie utworu czy też dokonywanie jego zapisów magnetycznych. Posługiwanie się nieprofesjonalnymi wzorcami umownymi może prowadzić również do negatywnych konsekwencji podatkowych. W przypadku zawierania kontraktów menedżerskich bez skoncentrowania się na charakterze odpowiedzialności menedżera przy jednoczesnym oznaczeniu że za swoją pracę menedżer będzie wystawiał  faktury VAT, przedsiębiorca może się mocno przeliczyć. Dlatego, że zgodnie z przepisami dotyczącymi VAT, podmiot wykonujący usługi na podstawie kontraktu menedżerskiego nie zostanie uznany za osobę fizyczną  wykonującą samodzielnie działalności gospodarczą, jeżeli usługi tego podmiotu będą realizowane przy użyciu infrastruktury przedsiębiorstwa z którym podmiot ten zawarł kontrakt menedżerski jak i wówczas gdy działania podmiotu w ramach kontraktu nie są związane z jego własnym  ryzykiem. W związku z powyższym, zawsze przed wykorzystaniem wzoru ściągniętego z internatu warto sięgnąć do ustawy lub skontaktować się z prawnikiem.

Pranie pieniędzy

Procedura dt. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz terroryzmowi finansowemu.

Ze względu na nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276) na podmioty należące do tzw. NGO’s został nałożony szereg obowiązków związanych z  nie dopuszczeniem do powstania naruszeń prawa w formie prania pieniędzy czy też nie dopuszczenia do uczestniczenia w  terroryzmie finansowym. O procederze prania pieniędzy mówimy gdy dochodzi do działań zmierzających do wprowadzenia do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł bądź służących do finansowania nielegalnej działalności. W większości przypadków dotyczy to przestępczości narkotykowej, terroryzmu lub innych ciężkich działań karalnych. Ze względu na pojawianie się sytuacji, w których faktycznym celem założenia organizacji pozarządowej  było właśnie pranie pieniędzy ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie daleko idących zmian. W związki z tym obecnie wskazane podmioty są zobowiązane do:
1.    dokonanie wyboru osoby/osób odpowiedzialnych w organizacji za     przestrzeganie i stosowanie procedury bezpieczeństwa finansowego – o tym, jaka osoba zostanie wybrana decyduje najczęściej zarząd (także w formie uchwały), jest to bowiem związane z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego organizacji, co mieści się w zakresie kompetencji zarządu – zarządzanie majątkiem organizacji. Warto jednak sprawdzić w statucie, czy to na pewno decyzja zarządu i czy nie musi ona być potwierdzona przez inne władze organizacji;
2.    uzyskanie certyfikatu przez wybraną przez organizację osobę/osoby. W tym celu konieczne jest przejście e-learningowego szkolenia, które udostępnione zostało przez GIIF na stronie: http://www.giif.wortalszkoleniowy.pl/;
3.    rejestracja transakcji powyżej 15 tys. euro – w tym także transakcji powiązanych, to znaczy takich, których suma jest wyższa niż 15 tys. euro (np. dotacja w trzech transzach).

Ochrona danych osobowych- najnowsze informacje

Szanowni Państwo,
Przekazujemy do Państwa wiadomości  najnowsze zalecenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych  Osobowych. Obecnie, często zdarza się że w ferworze prac chcąc skorzystać z aplikacji mobilnej bezrefleksyjne  odhaczamy kratkę  znajdującą się na formularzu wyświetlającym się na monitorze przed skorzystaniem z aplikacji a tym samy potwierdzamy że zapoznaliśmy się  i  aprobujemy regulamin dotyczącym korzystania z rzeczonej aplikacji mobilnej. W tym  regulaminie najczęściej znajduje się klauzula o  następującej  treści:

Uruchomienie aplikacji na telefonie mobilnym jest równoznaczne z udzieleniem zgody na  przetwarzanie  danych osobowych  właściciela telefonu mobilnego.

Zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej konieczna jest zgoda  tej osoby. W ustawie wskazano, że zgoda ta nie może  mieć  charakteru dorozumianego. We wskazanym stanie faktycznym podmiot odhaczający kratkę  na formularzu oświadcza że akceptuje regulamin, w związku z czym jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych przy istnieniu stosownej klauzuli w regulaminie nie  ma  charakteru dorozumianego.

W związku z coraz większą popularnością aplikacji mobilnych wykorzystujących technologię geolokalizacji oraz wirtualnej rzeczywistości (jak np. Pokemon Go, HERE City Lens Corinth Micro Anatomy Augmented, dostępnych także w Polsce na urządzenia mobilne), Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zachęca do ostrożnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń przenośnych.

Oto kilka wskazówek GIODO dotyczących bezpiecznego korzystania ze smartfonów:

Czytaj regulaminy i polityki prywatności. W pierwszej kolejności zalecamy wszystkim użytkownikom zapoznanie się z polityką prywatności takich aplikacji oraz wszelkimi udostępnianymi komunikatami, z których dowiedzieć się można do jakich danych będzie miała dostęp konkretna aplikacja i w jakim celu będzie je wykorzystywać. W tym  zakresie szczególną uwagę zwracamy na postanowienia regulaminów dotyczące przekazywania za pośrednictwem aplikacji danych osobowych do państw.

Rozważnie korzystaj z nieznanych sieci bezprzewodowych Wi-fi. Należy także pamiętać, że niektóre z aplikacji mobilnych (ale także stron internetowych oraz sieci Wi-Fi) mogą podczas korzystania z nich gromadzić informacje o lokalizacji użytkowników. Sprawdź jakie dane globalizacyjne są przesyłane przez aplikacje.

Ustal jakie dane osobowe udostępniają zainstalowane aplikacje. Sprawdź w urządzeniu mobilnym zakładkę Prywatność i dowiedź się jakie informacje o sobie udostępniasz. Z uwagi na szeroki zakres informacji gromadzonych na urządzeniu, jaki bardzo często wiąże się z użytkowaniem aplikacji, zachęcamy do refleksji czy na pewno chcemy by dana aplikacja miała uprawnienia np. do SMS, fotografii, filmów, email, kontaktów, czatów itp.

Nie klikaj podejrzanych linków, nie przeglądaj podejrzanych stron. Stosuj tryb prywatny w przeglądaniu stron w celu minimalizacji gromadzonych na urządzeniu mobilnym informacji np. o lokalizacji, o odwiedzanych stronach itp.

Jeśli to możliwe stosuj wbudowane w urządzeniu oprogramowanie umożliwiające uruchomienie trybu prywatnego w celu oddzielenia danych prywatnych od służbowych lub innych informacji.

Gry i aplikacje oparte na modelu tzw. rozszerzonej rzeczywistości mogą także rejestrować m.in. wizerunki innych osób poprzez użycie kamery aparatu. Jeśli to możliwe, należy unikać fotografowania osób trzecich w trakcie korzystania z aplikacji.
Chroń swoje dane do logowania oraz wykonuj regularną zmianę trudnego do odgadnięcia hasła. Aktualizuj oprogramowanie. Korzystaj tylko z oprogramowania z legalnego źródła. Nie wykonuj Jailbreaking z zainfekowanym oprogramowaniem systemowym. Stosuj oprogramowanie chroniące twoje urządzenie (antywirus, Firewall, anty spam, itp.).Każdy powinien również znać przysługujące mu prawa tak, by był w stanie skutecznie reagować na wszelkie naruszenia jego prywatności w tym przypadki przetwarzania jego danych osobowych bez podstawy prawnej.

Kontrahent ma prawo wglądu do dokumentacji dt. ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie

Obecnie odnotowujemy wzmożoną ilość zapytań dotyczących prawa kontrahenta z którym negocjowane są umowy gospodarcze do wglądu w dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie. Faktycznie coraz więcej przedsiębiorstw przed faktycznym podjęciem współpracy często już po wynegocjowaniu cen kontraktu żąda od swojego kontrahenta złożenia stosowanych oświadczeń dotyczących zachowania poufności oraz podpisania umowy o powierzeniu przetwarzania danych, jak również przedłożenia do wglądu Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Jest to dokument, który powinien znajdować się w każdym przedsiębiorstwie, ze względu na swoją ważką rolę w ochronie danych osobowych. W Polityce Bezpieczeństwa Informacji znajdują się regulacja dotyczące procedury przestrzegania danych osobowych w przedsiębiorstwie, wskaz pomieszczeń, wykaz zbiorów danych, informacja o strukturze przedsiębiorstwa oraz ewidencja pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli kontrahenci pytają o dokumentacją dotycząca ochrony danych osobowych to wykonują swoje obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych. Dlatego, że zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych podmiot, któremu kontrahent powierza dane do przetwarzania powinien przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych. Nie ulega wątpliwości, że po zawarciu umowy z kontrahentem będzie dochodziło do powierzania przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym kontrahent jest zobowiązany sprawdzić czy podmiot, któremu będzie powierzał dane osobowe spełnia warunki oznaczone w art. 31 wskazanej ustawy, ponieważ w przypadku jakichkolwiek naruszeń ochrony danych osobowych kontrahent jako administrator danych będzie odpowiadał solidarnie z podmiotem któremu powierzono dane do przetwarzania.

Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania

Warto  mieć  na uwadze zmiany  zachodzące w prawie podatkowym. Obecnie trwają prace na wprowadzeniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Istota tej  instytucji prawnej opiera się na badaniu czy czynność dokonana  przez podatnika  miała przede wszystkim na celu osiągnięcia korzyści podatkowej. Z kontrolą  muszę liczyć się podmioty, które uzyskały w roku podatkowym korzyści podatkowe w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Korzyścią podatkową w rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału jest:

1) niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości,

2) powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

Podatnik może się zabezpieczyć i wystąpić do Ministra Finansów o wydanie opinii zabezpieczającej – opłata o wniosku wynosi 20 000 zł.

Warto zwrócić uwagę  jakich cech  czynności  prawnych należy unikać. Przy ocenie, czy sposób działania był sztuczny, brane będzie pod uwagę w szczególności występowanie:

1) nieuzasadnionego dzielenia operacji;

2) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia gospodarczego;

3) elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu wyjściowego;

4) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących;

5) ryzyka gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż podatkowe w takim stopniu, iż należy uznać, że rozsądnie działający podmiot nie wybrałby tego sposobu działania

Najważniejsze, aby mieć zawsze świadomość przy  podejmowaniu oznaczonych działań, że:

Czynność uznaje się za podjętą przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści
podatkowej, gdy pozostałe cele czynności, wskazane przez podatnika, należy uznać za mało istotne.

 Jeżeli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania zapraszamy  do kontaktu.

Ulga na działalność badawczo- rozwojową

Zamiast ulgi  na nabycie nowych  technologii  od 1 stycznia 2016r. obowiązuje ulga na działalności badawczo – rozwojową.

Ulga na nabycie nowych  technologii funkcjonowała w obrocie prawnym od  1 stycznia 2016r. i była ściśle związana z rozwojem innowacyjnych przedsiębiorstw. Jednak po dziesięciu latach istnienia wskazanej ulgi ustawodawca stwierdził, że oznaczona ulga nie jest wystarczającym narzędziem do zmodernizowania przedsiębiorstw w zakresie oczekiwanym przez ustawodawcę. W związku z powyższym od początku bieżącego roku obowiązuje ulga na działalność  badawczo rozwojową zwana w skrócie ulgą na  B+R.

Zgodnie z definicją ustawową  działalność  badawczo – rozwojową należy rozumieć jako działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób  systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Przykładowo spółka X produkuje systemy badania zadowolenie klientów, które są wykorzystywane w sklepach  budowlanych. Dzięki nabytej wiedzy w formie know how od innego podmiotu gospodarczego   spółka X rozszerzyła funkcjonalność systemu badania zadowolenie klientów do tego stopnia, że stworzyła siostrzany produkt o nazwie system zadowolenia petentów, który został zakupiony przez urzędy państwowe.

Podatnik korzystający z ulgi ma prawo oprócz pomniejszenia podstawy opodatkowania o wskazaną ulgę, odliczyć również koszty kwalifikowane bezpośrednio związane z działalnością badawczo rozwojową.

Za koszty kwalifikowane uznaje się należności związane z wypłatą wynagrodzeń oraz innych świadczeń dla pracowników w tym  składek na ubezpieczenie społeczne, do 30 % wysokości tych kosztów. Z zastrzeżeniem iż odliczenie dotyczy tylko pracowników zatrudnionych w celu  działalności  badawczo rozwojowej. Warto zwrócić uwagę, że jeżeli pracownik zatrudniony w celu realizacji działań związanych z  B+R, będzie przeznaczał tylko połowę czasu pracy na  realizację wskazanych działań, wówczas pracodawcy będzie przysługiwało odliczanie tylko połowy kosztów.

Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność   na terenie  specjalnych  stref  ekonomicznych.

Ulga nie ma wpływu na rozliczenie podatku  VAT

Przykład: podatnik  będący średnim przedsiębiorcą  w celu  realizacji projektów w ramach  działalności badawczo – rozwojowej  zatrudnił  pracownika X, całkowity koszt zatrudnienia tego pracownika wraz ze składkami wynosi
4 tys. W ramach realizacji projektu związanego z działalnością  badawczo rozwojową  nabył usługi doradcze o wartości 6 tys. oraz materiały i surowce  o wartości 12 tys.

Etap I –  zliczenie ciężaru kosztów uzyskania przychodu

W 2016 r. łącznie na działalność badawczo – rozwojową  przeznaczył  22 000 złotych

– koszty związane z zatrudnieniem: 4 000 zł

– usługi doradcze: 6 000 zł

– materiały  surowcowe : 12 000 zł

Etap II –  odliczenie kosztów kwalifikowanych w wysokości  4800 zł

30% kosztów związanych z wynagrodzeniem tj : 1200 zł( 4000 x 30%)

20% kosztów usług doradczych tj. 1200 zł ( 6000 x 20%)

20% kosztów materiałów  i surowców  tj.  2400 zł  ( 12000 x20% )

Od dochodu podlegającego opodatkowaniu wskazanych podatnik może  odliczyć  kwotę  4800zł

Wyliczenie podatku:

  • Przyjmująca, że przychód podatnika za 2016 wyniesie 100 000 zł
  • Koszty uzyskania przychodu wyniosą 40 000 zł ( w tym 22 000 zł przeznaczone na działalność  badawczo – rozwojową
  • Dochód do opodatkowanie wyniesie 60 000 zł
  • Podstawa opodatkowania po uwzględnieniu ulgi na działalność badawczo – rozwojową wyniesie  55 200 zł ( 60 000 zł –  4800 zł)